BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförorningen eller GDPR är en lag som gäller i hela EU

sedan den 25 maj 2018. Lagen syftar till att vi alla ska få en ökad

kontroll över hur våra personuppgifter behandlas.

Informationen nedan syftar till att beskriva hur vi på

Uppsala KBT-mottagning hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud.

Uppsala KBT-mottagning är ansvariga för de uppgifter som behandlas i vårdkkontakten mellan dig och oss. Vi har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för de registrerade och för vår personal samt sköter samarbetet med Datainspektionen.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppsala KBT-mottagning använder de uppgifter du lämnar till oss för att möjliggöra en god och patientsäker vård. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystem. Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter är skyldiga enligt lag att föra journal. Uppsala KBT-mottagnings verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg och patientuppgifter är viktiga att spara i händelse av en eventuell tillsyn.

Lagringstid

Uppsala KBT-mottagning kommer att lagra respektive radera dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen, dvs tidigast 10 år efter den senast gjorda anteckningen.

Dina rättigheter

Du har som patient rätt att få information om de uppgifter du lämnat till oss. Givet de begränsningar som följer av Patientdatalagen har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, kräva en begränsning i behandling av vissa uppgifter samt i vissa fall invända mot behandling av dina uppgifter.

Mottagare av uppgifter

Alla de uppgifter du lämnar in till Uppsala KBT-mottagning omfattas av reglerna för tystnadsplikt och sekretess och följs av verksamheten. Om uppgifter sak lämnas ut till utomstående part måste du ha samtyckt till detta. I särskilda fall är dock Uppsala KBT-mottagning skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter även utan ditt tillstånd, exempelvis då barn/minderåriga far illa .

Rätten att lämna klagomål

Som patient har du rätt att lämna klagomål till datainspektionen rörande vår verksamhets hantering av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

I enlighet med Patientdatalagen och Socialstyrelsen föreskrifter ställs krav på Uppsala KBT-mottagning beträffande innehållet i din journal. Dessa krav att att journalen ska innehålla uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden tillvården, bedömningar och planering som gjorts samt de åtgärder som ska genomföras. Krav ställs också på att vi anger vilken information vi har lämnat till dig som patient samt anger vilken information du fått angående behandlingsalternativ, intyg, remisser samt ingående och utgående handlingar.

Samtycke till behandling av personuppgift

För att Uppsala KBT-mottagning ska kunna behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke, vilket vi kommer be om vid det första besöket. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du väljer att inte samtycka till behandling av dina personuppgifter kommer vi inte att utföra planerad behandling.